posters and banner for the Werkman Opera ‘Ontstaan in grote nood’

Twee series van drie affiches die in het straatbeeld verschenen aan weerszijden van het algemene affiche (ontwerp Staal/Duiker) van de opera Ontstaan in grote nood, over Hendrik Werkman.

De context-serie schetst de tijd van Hendrik Werkman. Uitgaande van zijn tekst damals schets ik achtereenvolgens de vooroorlogse jaren, de oorlogsjaren en tenslotte het moment van bevrijding. In deze serie maak ik uitsluitend gebruik van bestaand (typografisch) materiaal en vat ik de geschiedenis op als palimpsest, waardoor een opeenstapeling van lagen tekst ontstaat, resulterend in een telkens nieuw beeld.

De operaserie start met de tekst uit de pen in de hand en uit het hoofd van librettist Jo Willems. Het is een tekstaffiche vergelijkbaar met hoe Werkman is begonnen: volgens de regels, maar niet helemaal volgens de regels. Het tweede affiche gaat over het muziek worden van het woord, en over het partituur worden van het handschrift van Gerard Ammerlaan (†), componist van de opera. Tevens gaat dit affiche over het verdwijnen van het woord en het verschijnen van het beeld. Het derde affiche tenslotte is een groet aan Hendrik Werkmans vrije geest. Een affiche met louter kleur en beeld. Een serie over het ontstaan van de opera, maar ook over de ontwikkeling in het werk van Werkman: van typograaf naar beeldend kunstenaar. De operaserie is opgevat als een tabula rasa: met telkens nieuw materiaal is steeds een geheel nieuw beeld gemaakt.

Two series of three posters aligning both sides of the main poster (designed by Staal/Duiker) appeared in the Groningen city streets.

The context series outlines the day and age of Hendrik Nicolaas Werkman. Based on his damals text I consecutively sketched the pre-war years, the war years and lastly the moment of liberation. By exclusively using existing (typographic) material and approaching history as a palimpsest for this series, an accumulation of text layers was generated, of which each layer offered a completely new image.

The opera series kicked off with a handwritten text from the pen of the librettist Jo Willems. It is a text poster similar to how Wagner started out: following the rules, but then again not completely abiding by the rules. The second poster is about musicalising words as well as about the transformation of Gerard Ammerlaan’s (the late composer of the opera) handwriting into a musical score. In addition, this poster explores the disappearance of words and the appearance of images. The third poster finally is a salute to Hendrik Werkman’s free spirit. A poster merely consisting of colours and images. A series covering the genesis of opera, but also the development within Werkman’s work: from typographer to visual artist.

The opera series was conceived as a tabula rasa: for each one a whole new image was created using completely new materials.

The following summer proved to be beautiful

damals

als gestern noch nicht heute war