intencity | de intense stad

Groningen is een platte, compacte stad. Een overzicht van 37 projecten die er gezamenlijk in slagen de stad met 10.000 wooneenheden uit te breiden. Niet door nieuwe wijken te bouwen maar door ruimte binnen de bestaande stad te zoeken, de stad te verdichten.

Hoe kan ik een boek verdichten? Door in het boek een ander boek te laten opduiken: een katern van het boek Onzichtbare Steden van Italo Calvino. Calvino doet dit zelf in zijn boek Als op een winternacht een reiziger, waarin hij elk hoofdstuk een nieuw verhaal begint (terwijl het vorige nog niet af is) en dan zelf ook oppert dat er misschien bij de binder iets fout is gegaan …

Het boek valt in drie onderdelen uiteen. Het eerste deel is een bronnenboek (onder redactie van Winy Maas) op A5 formaat, zoals veel publicaties van MVRDV. Het laatste deel geeft een overzicht van de projecten. Het katern van Calvino verbindt deze twee ‘boeken binnen het boek’ en gaat daar ook over. Van de rugtekst op dit katern bleef na het binden de tekst: ‘zichtbare steden’ over… Twee keer uitgebreid met een ‘update’ over een gerealiseerd project.

Groningen is a flat, compact city. This overview consists of 37 projects which together succeed in expanding the city with 10,000 accommodation units. Not by building new districts, yet by using space within the existing city. By densifying the city.

How does one densify a book? By letting another book pop up in that book: a section of Italo Calvino’s book Invisible Cities. Calvino does the same thing in his book If on a winter’s night a traveller, in which he begins a new story each chapter (while the previous story isn’t finished yet), after which he also seems to suggest that something might have gone wrong at the bookbinders …

The Intense City consists of three separate parts. The first part is a sourcebook (edited by Winy Maas) on A5 format like many MVRDV publications. The last part provides an overview of the projects. Calvino’s section connects these two ‘books within the book’ and tackles this topic. However, only the following words of the back cover of his section appear to have survived the binding process: ‘visible cities’ about … Extended twice with an ‘update’ about a realised project.